چاپ مقالات

 

احتراما به اطلاع می‌رساند مقالات برگزیده کنفرانس در یک شماره ویژه از ژورنال 

Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics (http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMathInf)

به چاپ خواهد رسید. از نویسندگان محترم تقاضا داریم، در صورت تمایل به چاپ مقاله در این ویژه نامه، مقالات خود را از طریق سیستم آنلاین ژورنال ارسال فرمایند و هنگام ارسال مقاله گزینه CACNA 2018 را انتخاب فرمایند.