تماس با دبیرخانه

 

آدرس دبیرخانه: دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی محض

تلفن تماس: 55312918-031 و 55912367-031

نمابر: 55912332-031

رایانامه: cacna2018@kashanu.ac.ir