سومین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها