محورهای کنفرانس:

 

نظریه محاسباتی گروه

نظریه محاسباتی اعداد

زبان برنامه نویسی جبری

جبر کامپیوتری

کاربردهای جبر در رمزنگاری، کدگذاری و ترکیبیات

نظریه اطلاعات